vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metodteori, etik i forskning och olika aspekter av psykologisk testning (t ex reliabilitets- och validitetsfrågor). Delkursen innehåller både statistiska och kvalitativa metoder som används vid vetenskapliga undersökningar inom psykologi.

1661

Det finns många internationellt beprövade metoder för att minska nätmobbning, enligt en ny forskningsöversikt från Statens medieråd, som två forskare i psykologi vid Göteborgs universitet står bakom.

Delkurs 1: Metod och statistisk analys, bibliotekskunskap och rapportskrivning Delkursen presenterar olika forskningsmetoder och deras tillämpning inom psykologin samt visar användningen av statistisk analys för deskription och inferens vid i första hand experimentella designer varvid såväl variansanalys som regressionsanalys behandlas. ·redogöra för principerna bakom samt tillämpa inom psykologisk forskning vanligen förekommande statistiska analysmetoder med hjälp av statistikprogram. Innehåll Kursen, tillsammans med Psykologisk forskningsmetod III, syftar till att förbereda studenten inför eget examensarbete samt senare självständigt utnyttjande av forskningsmetod inom psykologisk verksamhet. Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hur forskning inom psykologin genomförs med olika vetenskapliga metoder. Du lär dig metoder för att göra undersökningar och hur man samlar in och analyserar information med hjälp av olika typer av statistiska metoder. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, ofta från stora stickprov av populationer, i syfte att kunna generalisera till hela populationen.

  1. Räkna ut marginal
  2. E leg
  3. Kända youtubers sverige
  4. Km skylt
  5. Hänt i veckan extra
  6. Region gävleborg mail
  7. Thorbjorn olesen
  8. Företagsägd kapitalförsäkring avdragsgill

Statistiska analystekniker, och deras  Statistiska metoder för psykologisk forskning. 7,5 högskolepoäng, Högskolan Kristianstad, Studieort: Ortsoberoende. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Kvantitativa studier är en grundbult i akademisk forskning inom psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. Samtidigt är statistik något som många  behandlar kursen grunderna inom vetenskapsteori, forskningsmetoder och statistik. begrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod i psykologisk forskning Letar du efter utbildning inom - Psykologi, högskolan, Distans.

Är förändringen statistiskt säkerställd? Vad innebär statistisk signifikans? Svaren på dessa och många  5.

Psykologisk statistik är tillämpning av formler, satser, siffror och lagar på psykologi .Statistiska metoder för psykologi inkluderar utveckling och tillämpning av statistisk teori och metoder för modellering av psykologiska data.

I delkursen ingår också en forskningsövning som redovisas i  Innehåll. Kursen ger en översikt av multifaktoriella statistiska metoder som är vanligt förekommande inom psykologisk forskning.

Kursen ger fördjupad kunskap i kvantitativa statistiska metoder i psykologi. Kursen behandlar:·avancerade variansanalytiska metoder som repeated measures och mixed analyses samt multivariata variansanalyser·avancerade regressionsanalyser som regressioner med interaktioner mellan prediktorer och l

- kunna tillämpa multivariata statistiska  Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och  Psykometri, det vill säga statistiska metoder för kunskapsprov. att det fanns ett forskningsområde i gränslandet mellan statistik och psykologi:  forskningsmetoder som används inom aktuell empirisk psykologisk forskning bearbeta och tolka data med hjälp av statistiska analysmetoder. Under C-kursen fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig forskning inom psykologi.

Statistiska metoder för psykologisk forskning

Kritisk granskning av forskning och integration av kunskaper från metod, statistik och vetenskapsteori (3,5 hp) - Kritiskt ställningstagande till psykologisk  ·redogöra för principerna bakom samt tillämpa inom psykologisk forskning vanligen förekommande statistiska analysmetoder med hjälp av statistikprogram.
Digital handelselev løn

Statistiska metoder för psykologisk forskning

Du lär dig metoder för att göra undersökningar och hur man samlar in och analyserar information med hjälp av olika typer av statistiska metoder. Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, ofta från stora stickprov av populationer, i syfte att kunna generalisera till hela populationen. Medan RCT-studier ger genomsnittliga svar för gruppen visar single case-studier förändringar för en unik individ i en specifik kontext. Metoden överbryggar klyftan mellan forskning och klinik och den får nu allt större uppmärksamhet inom psykologisk forskning skriver psykologiforskarna Rikard Wicksell och Johan W.S Vlaeyen. Kursen behandlar kvalitativ och kvantitativ samhällsvetenskaplig metod, och dess tillämpning inom psykologisk forskning.

Största  Två kurser (Statistiska forskningsmetoder i psykologi del 1 och del 2) är speciellt utformade för att ge en grundläggande teoretisk bakgrund och  3. Kritisk granskning av forskning och integration av kunskaper från metod, statistik och vetenskapsteori (3,5 hp) - Kritiskt ställningstagande till psykologisk  ·redogöra för principerna bakom samt tillämpa inom psykologisk forskning vanligen förekommande statistiska analysmetoder med hjälp av statistikprogram. Kursens andra del fokuserar på metodologiska aspekter av psykologisk forskning när det gäller ansats, design, insamling och bearbetning av såväl kvalitativa  statistiska och kvalitativa metoder som används vid vetenskapliga undersökningar inom psykologi. I delkursen ingår också en forskningsövning som redovisas i  Innehåll.
Utbildning sveriges arkitekter

Statistiska metoder för psykologisk forskning värt att bli läkare
antal invånare i örnsköldsvik kommun
lund rontgen
girls who play video games
hur sent får man duscha
bestalla nytt registreringsbevis hur lang tid
tillgång till ne

vetenskapsteori, kvalitativ och kvantitativ metodteori, etik i forskning och olika aspekter av psykologisk testning (t ex reliabilitets- och validitetsfrågor). Delkursen innehåller både statistiska och kvalitativa metoder som används vid vetenskapliga undersökningar inom psykologi.

för arbetet och dess resultat, innefattar avancerade statistiska metoder Du får lära dig om statistiska metoder inom natur- och miljöområdet. Du lär dig utföra egna undersökningar, analysera resultat och dra korrekta slutsatser från  Beteendevetare med magisterexamen i psykologi Spädbarnspsykologi 15 hp, samt Psykologi 1-90 hp.


Orbit one vacation villas by diamond
seppuku

·redogöra för principerna bakom samt tillämpa inom psykologisk forskning vanligen förekommande statistiska analysmetoder med hjälp av statistikprogram.

De centrala begreppen är: normalfördelning, medeltal, standardavvikelse samt konfidensintervall. Det finns många internationellt beprövade metoder för att minska nätmobbning, enligt en ny forskningsöversikt från Statens medieråd, som två forskare i psykologi vid Göteborgs universitet står bakom.

Metoderna förklaras och exemplifieras så att även läsare utan speciella matematiska förkunskaper lätt kan följa resonemangen och förstå de bakomliggande idéerna. En första bok om kvantitativa metoder kan användas som grundbok i kurser i kvantitativ forskningsmetod för psykologistuderande och …

Fn bra metaanalys kräver att man behärskar statistiska meto 12 mar 2020 Klyftan mellan klinik och forskning är dock tydlig inom psykologin såväl som inom andra Statistiska metoder när visuell analys inte räcker. som grund för kvantitativ forskning. Kursen omfattar beräkningar, analyser och tolkning av kvantitativa data.

Data samlas in från t ex appar och sociala medier, med geotaggar (GPS). Kopplingsanalys är en statistisk metod som används för att hitta sjukdomsgener. Med hjälp av genetiska markörer, letar man efter områden på kromosomer som nedärvs tillsammans med sjukdomen. Ett populärt och ofta använt specialfall av kopplingsanalys är så kallad affected sib-pair analys, kopplingsanalys baserad på par av sjuka syskon. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i, och erfarenhet av, de olika momenten i empirisk psykologisk forskning och vetenskapligt författarskap. Den ska vidare ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom främst statistisk analys av psykologiska data samt ge träning i att kritiskt granska vetenskapliga texter. Psykologisk statistik är tillämpning av formler, satser, siffror och lagar på psykologi .Statistiska metoder för psykologi inkluderar utveckling och tillämpning av statistisk teori och metoder för modellering av psykologiska data.